Gautam, M., Pahari, K., Kshetri, M. B., Gautam, D. R., Dhakal, S., Devkota, L. P., Bhattarai, T. N. (2008). Integrated Community Based Flood Disaster Management in West Rapti Basin, Banke, Nepal