Vargas, V., Chalbot, M., O’Brien, R., Nikolich, G., DuBois, D. W., Etyemezian, V. R., Kavouras, I. G. (2014). The effect of anthropogenic volatile organic compound sources on ozone in Boise, Idaho, Environ. Chem., 114 (4), 445-458