Cytotoxicity of PM2.5 vehicular emissions in the Shing Mun Tunnel, Hong Kong

Niu, X., Chuang, H., Wang, X., Cytotoxicity of PM2.5 vehicular emissions in the Shing Mun Tunnel, Hong Kong, Environmental Pollution, 263, Article No. 114386.