Arbuscular mycorrhizal symbiosis of desert halophyte, Tamarisk

Taniguchi, T., Acharya, K., Imada, S., Yamanaka, N. (2010). Arbuscular mycorrhizal symbiosis of desert halophyte, Tamarisk, Annual Meeting of Ecological Society of Japan: Tokyo