Mountain waves entering the stratosphere

Smith, R. B., Woods, B. K., Jensen, J., Mountain waves entering the stratosphere, J. Atmos. Sci., 65 (8), 2543-2562, 10.1175/2007JAS2598.1